NOTICE OF DRAWING FOR ORDER
OF APPEARANCE ON BALLOT

NOTICE OF DRAWING FOR ORDER OF APPEARANCE ON BALLOT

TAKE NOTICE that on August 29, 2022 at 10:00 a.m., a drawing will be held at
3455 Fellows Rd, Houston, Texas, for the purpose of determining the order of appearance on the ballot of the candidates in the Directors Election to be held for and within the following utility districts on November 8, 2022:

Harris County Water Control & Utility District No. 89


AVISO DE SORTEO DEL ORDEN EN QUE APARECERÁN
LOS CANDIDATOS EN LA BOLETA DE VOTACIÓN

TOME NOTA de que el 29 de agosto de 2022 a las 10:00 a.m., se llevará a cabo
un sorteo en 3455 Fellows Rd, Houston, Texas, con el propósito de determinar el orden de comparecencia en la boleta de los candidatos en la Elección de Directores que se llevará a cabo para y dentro de los siguientes distritos de servicios públicos el 8 de noviembre de 2022:
Distrito de Control de Agua y Servicios Públicos del Condado de Harris No. 89


THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÚT THĂM CHO
THỨ TỰ HIỆN DIỆN TRÊN LÁ PHIẾU
HÃY LƯU Ý rằng vào ngày 29 tháng 2022 năm 10 lúc 00:3455 sáng, một buổi
rút thăm sẽ được tổ chức tại 3455 Fellows Rd, Houston, Texas, nhằm mục đích xác định thứ tự xuất hiện trên lá phiếu của các ứng cử viên trong Cuộc bầu cử Giám đốc sẽ được tổ chức cho và trong các khu vực tiện ích sau đây vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX:
Quận Tiện ích &kiểm soát nước quận Harris số 89
抽籤通知
之選票上出現次序

請注意,2022 年 8 月 29 日上午 10:00,將在德克薩斯州休斯頓市 Fellows
Rd 街 3455 號舉行抽獎活動,以確定 2022 年 11 月 8 日在以下公用事業區舉行的董事選舉
中候選人的選票上的出場順序:
哈裡斯縣水利控制和公用事業區第 89